விதிகளை மீறுங்கள்


 1. இங்கு எச்சில் துப்புங்கள்
 2. இங்கு சிறுநீர் கழித்தால் தண்டிக்கப்படமாட்டீர்கள்.
 3. தயவு செய்து பூக்களைப் பறியுங்கள்.
 4. இங்கு புகை பிடிக்காவிட்டால் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
 5. சிரம், கரம் புறம் நீட்டுங்கள்.
 6. படிக்கட்டில் நின்று பயணம் செய்யுங்கள்.
 7. இங்கு ஹார்ன் உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவேண்டாம்.
 8. பள்ளிக்குழந்தைகள் கடக்குமிடம். வாகனங்கள் மெதுவாக செல்லவேண்டாம்.
 9. மருத்துவமனை. தயவு செய்து சப்தம் செய்யுங்கள்.
 10. உங்கள் பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவாதீர்கள்.
 11. முன்சீட்டில் காலை நீட்டுங்கள்.
 12. கோவில் வளாகம். இங்கு செல்ஃபோன் உபயோகியுங்கள்.
 13. சுவரில் விளம்பரம் செய்யுங்கள்.
 14. 10 மீட்டர் இடைவெளி விட்டுத் தொடராதீர்கள்.
 15. தயவு செய்து வரிசையில் வராதீர்கள்.
 16. குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுங்கள்.
 17. இந்த கேட்டின் முன் வாகனத்தை நிறுத்தலாம்.
 18. இது பொது வழி அல்ல. அத்துமீறி நுழைபவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட மாட்டாது.
 19. குழாயை சரியாக மூடாதீர்கள்.
 20. நிற்காதே. கவனிக்காதே. அப்படியே செல்.

“Break the rules” பரம்பரையில் வந்தவர்கள் நாங்கள்.