வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறோம்


உமேஷ் கோபிநாத்தின் Usability & User Experience பற்றிய பதிவுகளை நான் விரும்பிப் படிக்கிறேன். அவரது சமீபத்திய பதிவான Gmail search doesnt suggest  படித்த பின் இப்படி வரையத் தோன்றியது. 

 Spelling SuggestionSpelling SuggestionSpelling Suggestion